O nás

Výučbu YAMAHA hudobných programov ovplyvňujú nasledujúce princípy:

Inšpirácia rozvojom reči

rozhodujúcim spôsobom určuje koncepciu výučby YAMAHA hudobných programov. Dieťa sa učí materinskú reč prirodzeným napodobňovaním. Vo vývoji detského sluchu dochádza medzi štvrtým a šiestym rokom k obrovskému kvalitatívnemu posunu, ktorý je dôležitý ako pre rozvoj rečových predpokladov, tak aj pre hudobný rozvoj. Preto kladieme veľký dôraz na hudobný vývoj detí predškolského veku. Význam tejto životnej fázy pre ďalší rozvoj hudobných a intelektuálnych schopností môžeme len ťažko doceniť.

Otvorená skupinová výučba

tvorí dôležitý podiel našej vyučovacej koncepcie. Žiaci sa na hodine učia v prehľadných skupinách spoločne a súčasne jeden od druhého. Spoločné venovanie sa hudbe je dôležitou súčasťou výučby. Komunikatívna vyučovacia atmosféra a prostredie znižujú nátlak na výkon a stres. Výraznejšie schopnosti talentovaných žiakov obohacujú učebný proces tvorivým spôsobom.

Podpora kreativity

má pre pedagogiku YAMAHA hudobných programov mimoriadny význam. Skúsení učitelia dávajú žiakom dostatočný priestor pre ich želania a podnety a ponúkajú dostatok priestoru pre individuálnu tvorivú slobodu. Obsah vyučovania dopĺňajú improvizácia, aranžovanie a ďalšie kreatívne techniky. To všetko prebieha za predpokladu rešpektovania špecifík rôznych hudobných štýlov a žánrov. Samozrejmosťou je využívanie moderného učebného software, ktorý napomáha žiakom zvládnuť nácvik nových zručností hravou formou.