Rytmické krôčiky

(od 4 do 6 rokov)

Program voľne nadväzuje na program Prvé krôčiky k hudbe, ide však už o cielenú hudobnú prípravu pre deti od 4 do 6 rokov.

Deti zvládajú hravou formou základy hudobnej náuky.

Dôraz sa kladie predovšetkým na rozvoj hudobnej predstavivosti.

Pri praktických hudobných aktivitách (spev, základy hry na zobcovú flautu, hra na rytmické a rytmicko-melodické nástroje) deti získavajú základné hudobné vedomosti, zručnosti a návyky, ktoré môžu neskôr využiť v nadväzujúcich inštrumentálnych programoch. Učebné materiály predstavujú pracovný zošit a hudobné sprievody, ktoré slúžia ako motivácia pre domáce opakovanie.

Videoprezentácia

  • Deti vo veku od 4 do 6 rokov
  • Vyučovacia lekcia 45 minút 1× týždenne
  • 8-10 detí v sprievode rodiča
Možnosť nezáväznej skúšobnej lekcie »